Deklaracja Dostępności

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk zobowiązuje się zapewnić dostępność zgodnie z ustawami:

- z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848 z późniejszymi zmianami).

- z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696).

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.iitis.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2016-03-30.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-04-05.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

1.         Kompatybilność: serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.

2.         Obsługa serwisu możliwa jest przez urządzenia peryferyjne takie jak klawiatura i myszka niezależnie od siebie.

3.         Skróty klawiaturowe: Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarek.

Niezgodności lub wyłączenia:

1.         Mapy są wyłączone z obowiązku dostosowania do wymogów ustawy z dnia 04.04.2019r.

2.        Niektórym elementom nietekstowym brakuje tekstów alternatywnych.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań Instytutu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

•            pochodzą z różnych źródeł,

•             opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

•             opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Dostępność architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna:

Charakterystyka budynku uwzględniająca wymagania minimalne dostępności architektonicznej zgodne z art. 6 ustawy z dnia jest 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Lokalizacja i dojazd:

Budynek znajduje się na ulicy Bałtycka 5. Wejście główne znajduje się od strony ulicy.

Instytut znajduje się w odległości 400 m od przystanku autobusowego Gliwice Sowińskiego oraz 450 m od przystanku Wójtowa Wieś Dolnej Wsi.

Dostępność wejścia, wind, schodów, pomieszczeń i przechodzenie przez obszar kontroli:

Wejście do budynku dostosowane jest do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Osoby wchodzące do budynku są weryfikowane na portierni. Obiekt chroniony całodobowo.

W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

Dostępny podjazd dla wózków do budynku.

Winda dostosowana do przewozu osób niepełnosprawnych.

Przestrzenie komunikacyjne wolne od barier pionowych i poziomych.

Ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami opiera się na wsparciu udzielanym przez osoby funkcyjne wyznaczone do ewakuacji na każdym piętrze budynku.

Dostępność parkingu

Parking dostępny przed budynkiem. Brak wyodrębnionego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Instytut zapewnia wstęp do budynków osobom korzystającym z psa asystującego.

Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Osoby niesłyszące mogą skorzystać z pomocy pracownika znającego język migowy lub tłumacza. Chęć skorzystania z usługi tłumacza należy zgłosić telefonicznie pod numerem +48 32 2317319 lub e-mailem (office@iitis.pl) z 3 dniowym wyprzedzeniem.

Instytut  zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób głosowy.  

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dr hab. inż. Joanna Domańska, e-mail: jdomanska@iitis.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 231 73 19. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności strony internetowej lub jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie nieczytelnego dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element strony internetowej jej chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Data sporządzenia deklaracji dostępności: 2020-09-22.

Data aktualizacji deklaracji dostępności: 2023-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Historia zmian

Data aktualizacji: 07/12/2023 - 12:25; autor zmian: Łukasz Zimny (lzimny@iitis.pl)

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk zobowiązuje się zapewnić dostępność zgodnie z ustawami:

- z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848 z późniejszymi zmianami).

- z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696).

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.iitis.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2016-03-30.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-04-05.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

1.         Kompatybilność: serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.

2.         Obsługa serwisu możliwa jest przez urządzenia peryferyjne takie jak klawiatura i myszka niezależnie od siebie.

3.         Skróty klawiaturowe: Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarek.

Niezgodności lub wyłączenia:

1.         Mapy są wyłączone z obowiązku dostosowania do wymogów ustawy z dnia 04.04.2019r.

2.        Niektórym elementom nietekstowym brakuje tekstów alternatywnych.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań Instytutu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

•            pochodzą z różnych źródeł,

•             opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

•             opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Dostępność architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna:

Charakterystyka budynku uwzględniająca wymagania minimalne dostępności architektonicznej zgodne z art. 6 ustawy z dnia jest 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Lokalizacja i dojazd:

Budynek znajduje się na ulicy Bałtycka 5. Wejście główne znajduje się od strony ulicy.

Instytut znajduje się w odległości 400 m od przystanku autobusowego Gliwice Sowińskiego oraz 450 m od przystanku Wójtowa Wieś Dolnej Wsi.

Dostępność wejścia, wind, schodów, pomieszczeń i przechodzenie przez obszar kontroli:

Wejście do budynku dostosowane jest do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Osoby wchodzące do budynku są weryfikowane na portierni. Obiekt chroniony całodobowo.

W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

Dostępny podjazd dla wózków do budynku.

Winda dostosowana do przewozu osób niepełnosprawnych.

Przestrzenie komunikacyjne wolne od barier pionowych i poziomych.

Ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami opiera się na wsparciu udzielanym przez osoby funkcyjne wyznaczone do ewakuacji na każdym piętrze budynku.

Dostępność parkingu

Parking dostępny przed budynkiem. Brak wyodrębnionego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Instytut zapewnia wstęp do budynków osobom korzystającym z psa asystującego.

Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Osoby niesłyszące mogą skorzystać z pomocy pracownika znającego język migowy lub tłumacza. Chęć skorzystania z usługi tłumacza należy zgłosić telefonicznie pod numerem +48 32 2317319 lub e-mailem (office@iitis.pl) z 3 dniowym wyprzedzeniem.

Instytut  zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób głosowy.  

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dr hab. inż. Joanna Domańska, e-mail: jdomanska@iitis.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 231 73 19. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności strony internetowej lub jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie nieczytelnego dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element strony internetowej jej chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Data sporządzenia deklaracji dostępności: 2020-09-22.

Data aktualizacji deklaracji dostępności: 2023-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.